Verkoopsvoorwaarden

1/ Onze facturen zijn contant betaalbaar te Aalst, en zulks binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 125euro. Dit onvermiderd de conventionele intresten die van rechtsweg en zonder aanmaning vanaf de vervaldag à 12% per jaar zullen verschuldigd zijn tot de dag der algehele betaling. Klachten dienen onmiddellijk bij aflevering gedaan te worden. Alle goederen bijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. De voorgestelde levertermijnen zijn steeds indicatief. Cowi doet er steeds alles aan om de klant zo snel mogelijk te leveren binnen de voorgestelde termijnen. Cowi kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor een vertraging in de levering of voor schade die eruit voortvloeit te wijten aan welke reden dan ook. Alle geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken of Vredegrechten territoriaal bevoegd voor onze maatschappelijke zetel, naargelang het Vredegerecht van het Tweede Kanton Aalst of de Rechtbanken te Dendermonde.

2/ Alle ontwerpen gemaakt door Cowi voor gepersonaliseerde items blijven de intellectuele eigendom van Cowi.

3/ Van bij de goedkeuring van het ontwerp verbindt de klant er zicht toe zijn gepersonaliseerde af te nemen en te betalen binnen de afgesproken termijnen. Cowi behoudt zich het recht voor deze goederen te factureren en in afwachting van betaling op kosten van de afnemer te stockeren.

4/Wanneer de klant zijn gepersonaliseerde items niet in éénmaal afneemt kiest hij uitdrukkelijk of stilzwijgend voor het systeem "levering op afroep". In het systeem "levering op afroep" zal Cowi steeds zorgen dat er een basisvoorraad beschikbaar is van de betrokken items waarvan de hoeveelheid gerelateerd is aan de afnamerotatie, produktieminima en produktietermijnen. Wanneer gepersonaliseerde items op afroep geleverd worden verbindt de klant er zich steeds toe alle restvoorraad bij Cowi of zijn leveranciers af te nemen. Hij zal Cowi ook schriftelijk op de hoogte stellen wanneer hij van deze service geen gebruik meer wenst te maken zodat een investaris van de restvoorraad en de voorraad van de goederen in produktie kan opgemaakt worden.

5/ De meeste van onze leveranciers beperken hun productaansprakelijkheid tot de waarde van de geleverde goederen. De klant is verondersteld de geleverde grondstoffen aan een kritische en afdoende kwaliteitscontrole te onderwerpen alvorens ze te verwerken.

6/ De inloggegevens zijn verbonden aan het emailadres van natuurlijke persoon. Deze gegevens worden enkel verstrekt na registratie en acceptatie van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en de ontvanger verbindt er zich toe deze enkel te gebruiken indien zijn functie binnen de betrokken onderneming dit toelaat. Misbruik van een account, paswoord of gegevens valt niet onder de aansprakelijkheid van Cowi.  

7/ Het geleverde wegwerpeetgerei is bedoeld voor proffessioneel gebruik en is niet bedoeld voor doorverkoop voor particulier gebruik. Indien ja dient te koper zich in regel te stellen met de vigerende wetgeving.

8/ Voor alle geleverde verpakkingen is de koper "verpakkingsverantwoordelijke" en dient zich aldus in regel te stellen met vigerende wetgeveving.

9/Alle door ons geleverde goederen zijn bestemd voor proffessioneel gebruik en niet voor doorverkoop aan de consument. Dit tenzij dit uitdrukkellijk blijkt uit de aard van de geleverde produkten. De klant dient steeds na te gaan of de produkten geschikt zijn op het vlak van etikettering of andere wettelijke bepalingen om door te verkopen aan de consument. 

10/ Mocht een consument toch uitdrukkelijk deze produkten wensen aan te kopen in het kader van een beroepsopleiding of een doorgedreven hobby dan is de koper uitdrukkelijk akkoord dat hij als proffessionele gebruiker aanzien wordt en zich niet kan beroepen op consumentenwetgeving terzake.